вівторок, 4 червня 2019 р.

Стаття Боровик Н.В. 2019


                                                                                                      Боровик Н.В.
                                                               викладач державного навчального закладу
                                                    «Лісоводський професійний аграрний ліцей»

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Аналіз актуальних досліджень. Результати наукових досліджень із проблеми впровадження інноваційних технологій під час вивчення основ галузевої економіки і підприємництва розкриваються в працях сучасних дослідників І. Дичківської, О. Зелека, А. Гін, Л. Хуртенко та ін. Питання застосування інноваційних форм, методів і прийомів розглядаються такими науковцями, як О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, В. Загвязинський, В. Трайнев, Н. Юсуфбекова та ін.
Мета статті полягає в розкритті особливостей впровадження інноваційних технологій під час вивчення основ галузевої економіки і підприємництва.
Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів, педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів [4, с. 338].
За І. М. Дичківською, інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі навчальна діяльність, що ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості [3, с. 325].
Під час викладання дисциплін економічного циклу застосовуються різні види інноваційних технологій, зокрема технології диференційного та проблемного навчання, інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, ігрові технології тощо. [5, с. 259].
Молода людина, яка виходить зі стін навчального закладу, повинна не просто бути озброєною теоретичними знаннями та мати практичні навички, вона повинна бути носієм сучасної фінансової культури та сповідувати філософію багатства та успіху.
Нині потрібний викладач, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови розумного поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання.
Особливого значення сьогодні набувають такі якості робітників, як професіоналізм, компетентність, творча активність, здатність навчатися протягом всього життя. У зв'язку з цим в освіті впроваджуються і дедалі розвиваються нові інноваційні педагогічні технології, які створюють умови формування всебічно розвинутої людини. Навчальний процес посилюється використанням активних і інтерактивних методів навчання, направлених на розвиток творчого мислення, формування відчуття самостійності, рішучості, відповідальності, вміння гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно критично мислити, бути комунікабельним, вміння працювати в колективі і максимально наближений до умов виробництва.
Такий предмет, як «Основи галузевої економіки і підприємництва»  займає значиме місце у системі економічної освіти, адже ефективність управлінських рішень багато в чому залежить від об’єктивності та всебічності оцінювання фінансового стану підприємств та галузі в цілому, від їх змін у динаміці.
Працюючи викладачем при підготовці кваліфікованих робітників в своїй педагогічній діяльності широко використовую нові сучасні педагогічні технології, особистісно-орієнтоване навчання, нетрадиційні форми і методи навчання, індивідуальний диференційний підхід у навчанні, активні методи навчання, метод ділової активності, дослідницько-пошуковий метод, метод проектів, інформаційно-комп’ютерні технології. При проведенні уроків використовую різні види нетрадиційних форм та методів навчання, з метою формування пізнавальних інтересів учнів застосовую інтерактивні методи навчання, використання яких сприяє підвищенню успішності по предметам та підвищенню якості знань учнів, а також вони роблять урок більш цікавими.
Інтерактивні технології дають нам можливість підняти інтерес учнів до предмету, розвивають творчу самостійність, учні вчаться користуватися різними джерелами знань. Великий інтерес викликають в учнів уроки-конференції. Головним при проведенні конференції є діалог, диспут між учнями. Учні вчаться прислухатися до думок інших, не бояться висловлювати свою думку. Вчаться бути більш впевненими, рішучими, самостійними. Одним з ефективних інтерактивних методів навчання є метод розв’язання проблем (проблемне навчання).
Як викладач, намагаюсь показати логіку, методику, продемонструвати прийоми розумової діяльності учнів. Під час підготовки до заняття роблю аналіз і відбір основного ключового матеріалу, підбір основних проблем і трансформація їх в проблемні ситуації. Вміння розв’язувати проблеми необхідні людині в будь-якій сфері його діяльності та повсякденному житті. Якщо учні володіють вмінням вирішувати проблеми, їх цінність для організацій, де вони будуть працювати, багаторазово зросте, крім того, вони отримають навички, які знадобляться їм протягом всього життя.
В процесі реалізації технології проблемного навчання найчастіше використовуються наступні проблемно-розвиваючі методи: частково-пошукові методи, методи навчального дослідження, евристичні методи, проблемна дискусія. Проблемне навчання дуже добре використовувати при вивченні теми «Менеджмент». Можна запропонувати учням завдання на прийняття управлінського рішення по конкретній проблемній ситуації. В процесі управління менеджеру постійно необхідно приймати рішення – це результат його діяльності. Первинні навички в прийняті управлінського рішення можна здобути при виконанні проблемного завдання. Його можна запропонувати при роботі в малих групах по 3-4 чоловіка або індивідуально для окремого учня. Проблемні ситуації можна запропонувати при вивчені всіх тем предмету основ галузевої економіки і підприємництва. При проведенні уроку можна використовувати ігрові ситуації, які дозволяють підвищити інтерес учнів до предмету; зробити уроки пізнавальними, більш цікавими; внести різноманітність в навчально-виховний процес та підвищити активність, навіть пасивних, учнів на уроках.
Багатство виростає з зернини, і наше завдання допомогти учням посіяти ту зернину. Ми навчаємо учнів професії, вміти рахувати і берегти майно та господарювати за школою великого, мудрого хлібороба, геніального менеджера – Григорія Івановича Ткачука.
«Хто копійчину не рахує за гроші, - той і сам нічого не вартий» - говорив Г.І. Ткачук і навчив селян вкладати гроші, прогнозувати прибуток.
Нині дуже важливо вміти грамотно рахувати, щоб не залишитись у програші. Майбутні трактористи-машиністи повинні вміти розраховувати площу зораних і засіяних площ поля, норми висіву насіння, виміряти глибину оранки та культивації, витрати паливно-мастильних матеріалів, кількість зібраних центнерів зернових, щоб вміти правильно визначити прибуток.
Комп’ютерні засоби на уроках дають змогу використовувати додаткові матеріали, підвищують ступінь наочності та інтересу до предмета, створюють умови для тісної співпраці між викладачем і учнем. 
На уроках основ галузевої економіки і підприємництва учні беруть участь в іграх «Побажання другу», «Міні брейн-ринг», «Хто більше…», у діловій грі «Економічний ланцюжок»; добирають синоніми до слова «прибуток», використовуючи знання з інших предметів. Виконують завдання  «Вільне письмо», випереджальне завдання, будують гроно «Прибуток підприємства», встановлюють відповідність між поняттями та їхніми визначеннями, розв’язують задачі відповідного професійного спрямування.
Вважаю, що для окремої людини знання економічної науки полягає в можливості навчитися раціонально використовувати власні заощадження. Адже знання в галузі фінансів допоможуть вигідно вкласти кошти, врятувати їх при необхідності від інфляції тощо. Економічна обізнаність дає можливість успішно вести власний бізнес або вибрати хорошу професію, що користуватиметься попитом. Зауважимо, що економічна діяльність у сфері особистого життя передбачає: планування та організацію особистого бюджету, доходів і витрат сім'ї; економічно обґрунтовану оцінку товарів, які купують для особистого користування, їх раціональне використання; розумне ставлення до свого здоров'я, режиму і способу життя, використання вільного часу та ін.
Учні нашого ліцею: складають власний бюджет; визначають суму прибутку до оподаткування та чистий прибуток; розраховують диференціальну ренту; складають калькуляцію одиниці продукції та визначають собівартість продукції рослинництва і тваринництва; основні показники національного багатства; показники рентабельності.
 На уроках можна запропонувати наступні ігри: «Відкриття підприємства», «Відкритий мікрофон», «Алгоритм розв’язання управлінських проблем», «Утворення орендного колективу», «Економічна естафета», «Маркетингова стратегія підприємства», «Ринок праці», «Економічна експедиція», «Економічний футбол», «Відкриваємо фірму» та інші. Використання завдань творчого характеру, дають можливість учням розкрити їх творчі та розумові здібності. Наприклад, завдання зробити рекламу підприємства, придумати товарний знак фірми, створити умовне підприємство, для професії «Кухар, кондитер» власне кафе, ресторан. Можна запропонувати учням розробити бізнес-план майбутнього підприємства і зробити його презентацію. Також при вивчені теми предмету можна запропонувати учням зробити малюнки до теми уроку. Учнями виконані творчі роботи по темі «Безробіття», «Я та податки», «Економіка», «Маркетинг» та інші. При вивчені теми «Державний бюджет» учням подобається вирішувати проблему: що потрібно зробити, щоб Україна розрахувалася з боргами, враховуючи дефіцит державного бюджету. Учні шукають шляхи виходу з ситуації, у якій опинилася наша країна. Можна використовувати на уроках завдання «Якби я був …,  щоб я зробив?», «Вилучить зайве слово», «Закінчить речення», «Запропонуйте власний вихід із ситуації».
В ході самостійної пошукової діяльності у учнів формуються нові знання та розвиваються здібності такі як активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші значущі якості. Це можна використовувати при вивченні тем: «Підприємництво», «Організаційні форми підприємств», «Безробіття», «Інфляція», «Макроекономічні показники», «Державний бюджет» та інші.
При проведенні уроків можна використовувати технічні засоби навчання, інформаційно-комп’ютерні технології. Широке використання мультимедійного проектору, дає можливість продемонструвати учням розроблені комп’ютерні презентації з предметів економіка, основи галузевої економіки та підприємництва. Створено ряд комп’ютерних презентацій, за допомогою яких урок можна зробити більш цікавим, інформованим, різноплановим. Застосування презентацій допомагає змінити вид навчальної діяльності. Коли викладач багато говорить, це притомляє учнів, вони не можуть зосередитися, увага розпливається, їм становиться не цікаво.
При перегляді презентації працюють інші органи сприйняття інформації. Наявність малюнків, схем, графіків, діаграм дають можливість краще запам’ятати матеріали уроку. Розроблені презентації по темам: «Безробіття», «Економіка», «Гроші», «Економічна система», «Попит. Закон попиту» та інші. Втілюю в практику своєї роботи проектні технології, яка є однією з інноваційних принципово нових педагогічних технологій. Технологія проектування передбачає розв'язання учнем, або групою учнів якої-небудь проблеми, при цьому використовуються різноманітні методи, засоби навчання, а з іншого боку відбувається інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Найбільш плідною робота по розробці проектів є для учнів. Тому що, робота над проектом включає усвідомлення учнем мети, оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків у вигляді звітів.
Актуально і методично-обґрунтовано використовувати інформаційно- комунікаційні технології на уроках, тому що використання їх формує такі вміння: передавати зміст тексту в стислому або розгорнутому вигляді відповідно з метою навчального завдання;  проводити інформаційно-смисловий аналіз тексту; використовувати різні види читання ( ознайомлювальне, переглядові, пошукове); складати план, тези конспекту.
На уроках використовую такі форми інформаційно-комунікаційні технології як: робота в Word: тексти документів, тести, контрольні роботи, дидактичний роздатковий матеріал; робота в Excel: практикуми – діаграми, таблиці; використання медіа – ресурсів: електронні підручники, (додатковий, допоміжний матеріал, тексти, діаграми, схеми, відео – матеріали); робота з Інтернет ресурсами;  робота в PowerPoint.
Мультимедійні презентації учнів – організація самостійної роботи; дозволяє розширювати і поглиблювати знання, проводити величезну дослідницьку роботу, проявляти творчий підхід до досліджуваної теми. Рух окремих частин слайда приверне увагу учня. Презентація дозволяє ілюструвати розповідь, зробити урок більш організованим, наочним, цікавим, мобільним.
Використання Internet  ресурсів: додатковий матеріал( тексти, діаграми, схеми, відео – матеріали).
На уроках організовую роботу з  першоджерелами (наприклад, з постановами, поточними законами). У ході заняття учні працюють у групах, обробляють отриману інформацію, будують схеми, працюють в конспектах. Саме в ході такої роботи і йде формування інформаційної компетентності. Впроваджуючи такі форми роботи можна не тільки створити умови для економії часу, а й здійснювати роботу що до стимулювання та розвитку пізнавального інтересу учнів, формування у них навичок роботи з інформацією.
Завдяки використанню комп’ютерної техніки на уроках в учнів відпрацьовується логіка мислення, формується вміння самостійно виражати думки, підвищується емоційний рівень уроку, новий розвиток одержують стосунки учень - учень та  учень - вчитель. Велике значення під час підготовки таких уроків має те, що полегшується робота вчителя під час підготовки до уроку. Використання  комп’ютерних  мультимедійних програм, як елемента сучасного уроку, підвищує ефективність уроку, враховує індивідуальні особливості учнів.
У процесі навчання найбільш доцільне використання, в першу чергу, таких методів, при яких: в учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці; учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку; відпрацьовуються моделі поведінки, необхідні для успішної професійної чи підприємницької діяльності.
Вибір методів навчання зумовлений: цілями навчання; змістом навчального матеріалу та специфікою предметної області; темпом та терміном процесу навчання; стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності педагога; дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання; рівнем підготовки учнів.
У сучасному процесі навчання використовуються, як традиційні, так і інноваційні методи навчання. Потрібно не тільки просувати вперед інноваційні методи, але й не забувати про традиційні методи, які не менш дієві, а в інших випадках без них просто не обійтися. Ефективність діяльності на уроці з використанням інноваційних технологій залежить насамперед від благополуччя в соціально- психологічному аспекті.
Список використаних джерел та літератури:
1.     Гін А. Прийоми педагогічної техніки. Москва, 2002.
2.     Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: сутність поняття / Т.В. Тихонова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 1.33.- С. 101-105.
3.      Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 325 с.
4.     Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремень – К. : Юрінком Інтер, 2008 – 1040 с.
5.      Земка О.В. Використання інноваційних технологій під час вивчення дисциплін економічного циклу в умовах педагогічного коледжу. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 1 (45). С. 259-267.
6.     Жосан О.Е. Інноваційна діяльність гімназії // Завуч. Усе для роботи. – 2009. - № 15-16.
7.     Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ, 2002.
8.     Пометун О.І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки // Вісник програм шкільних обмінів. – 2001 - № 23.
9.     Хуртенко Л. Організація роботи з обдарованими дітьми // Школа – 2009 - № 8.
Анотація: у статті обґрунтовано ефективність впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій під час вивчення основ галузевої економіки і підприємництва; висвітлено питання застосування інноваційних методів, прийомів, форм роботи.
Ключові слова: інноваційні педагогічні технології, інтерактивні технології, інноваційні методи, прийоми, форми роботи, інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні технології, ігрові технології.

ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК НЕТВОРКІНГ

https://drive.google.com/file/d/1Z2zsD_jClVzuumsC7gFaKzDTVQqSt-HM/view?usp=sharing